top of page

BAKGRUND

DANSA EN BOK

Danspedagogen och koreografen Sophia Färlin-Månsson har det senaste 8 åren arbetat med att använda dans som en estetisk lärprocess.  Från Ystad till Kiruna har hon främjat barn och ungdomars läsinlärning genom att dansa böcker.

Under 2016-2017 skapade Sophia Färlin-Månsson tillsammans med Länsbiblioteket Uppsala och Region Uppsala projektet Dansa en bok med stöd av Statens Kulturråd. I arbetsgruppen ingick även danskonsulent Eva Forsberg Pejler och bibliotekskonsulent Anneli Lidström.

Vi ville utforma en metod där dans och musik skulle stimulera till läs- och språkinlärning samt eget skapande.

Dansa en bok kan användas av lärare i skolan och förskolan, bibliotekspersonal, danslärare och andra som vill prova på att kombinera läsning och dans.  

När pedagogerna har gått fortbildningen har de med sig en metod de kan använda när de lär barn att läsa. Dansa en bok är ett roligt sätt att röra på sig och även ett viktigt verktyg som pedagoger kan använda för att hjälpa barn att lära sig teoretiska ämnen.

 

Metoden grundar sig på fritt skapande utifrån valfri bilderbok.

Sophia Färlin-Månsson har utformat metodhandledningen och musikern Peter Lagergren har specialkomponerat musiken.

Materialet till Dansa en bok finns att ladda ner  och kan användas fritt under förutsättning att Länsbibliotek Uppsala och Kulturenheten vid Region Uppsala anges som upphovsman.

ESTETISKA LÄRPROCESSER

Estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används: talspråk, skriftspråk och de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, form, media med mera) för att formulera och gestalta sitt lärande. Ansvaret att främja estetiska lärprocesser i undervisningen vilar på alla lärare, enligt läroplanen.

 

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig"

   Skolverket:

Sophia har studerat och arbetat med estetiska lärprocesser i 8 år. De senaste 4 åren både i Sverige och övriga EU.

ARt IN EDUCATION

ARTinED är ett EU-finansierat utbildningsprojekt 6 länder där innovativa metoder utformas för att främja kreativiteten i skolan genom att de estetiska ämnena ingår som en viktig komponent i samtliga undervisningsämnen.


Det finns ett akut behov inom det europeiska utbildningssystemet av att hitta ett sätt att integrera kreativitet i varje aspekt av läroplanerna och se till att de estetiska ämnena utnyttjas som ett verktyg för att via olika konstnärliga uttrycksmedel kunna föra in kreativitet i varje undervisningsämne. De estetiska ämnena har en avgörande roll för att stimulera elevernas kreativitet, uttrycksförmåga och lärande i synnerhet om de kan integreras i varje del av läroplanen. Dans kan t.ex. föras in i matematikämnet, bild i historieundervisningen, musik i språkinlärningen etc.

e-ARTinED

Sophia Färlin Månsson är anlitad för att göra online-kurser för skolpedagoger i hela Europa om hur man kan arbeta med dans som en estetisk lärprosess.

 

Dansa en bok används där som ett exempel på hur man kan använda dansen för att stimulera läsförståelen hos barn. Läs mer på  ARTinLAN

Knacka På!

Sophia Färlin-Månsson arbetade 2011-2012 fram metoden till att dansa barnboken Knacka på! av Anna-Clara Tidholm.

Med över 200 workshops och föreläsningar för förskolepersonal, biblliotekarier och barngrupper  var detta ett uppskattat projekt framtaget i samarbete med Kulturutveckling (dåvarande Musik Gävleborg och Länsbibliotek Gävleborg Uppsala) med stöd av Statens Kulturråd. Arbetsgruppen bestod förutom Sophia av: danskonsulent Sofia Norstedt, musikproducent Lotta Hellsten samt bibliotekskonsulenten Tinne Wennerholm.

 

Utgångspunkter till Knacka på! :

Barnekonventionen

"Artikel 31: Alla barns rätt till lek, vila och fritid. ...och rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet... "

Läroplan för förskolan

”Förskolan vilar på demokratins grund” Möjlighet att utveckla barns förmågor och kulturskapande.

 

Genus

 ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller”. 

 

Hälsa

I vårt alltmer stillasittande samhälle behöver barn stimuleras till rörelse och lek framförallt inom det egna skapandet.

 

Inlärning

Rörelse främjar inlärning och kommunikation. Dessutom möjliggörs flera uttryckssätt genom att olika konstformer kombineras. Vi hänvisar till utökningen av förskolans LpFö 98. Vi arbetar i detta projekt med det kinestetiska lärandet.

För ytterligare information se sidan;

SOPHIA FÄRLIN-MÅNSSON
bottom of page